داودآبادی

بخش چهارم - اجرای قصاص


فصل اول - مواد عمومی [ ماده ۴۱۷ تا ماده ۴۳۵ ]
فصل دوم - اجرای قصاص نفس [ ماده ۴۳۶ تا ماده ۴۳۸ ]
فصل سوم - اجرای قصاص عضو [ ماده ۴۳۹ تا ماده ۴۴۷ ]