داودآبادی

بخش پنجم - ادله اثبات در امور کیفری


فصل اول - مواد عمومی [ ماده ۱۶۰ تا ماده ۱۶۳ ]
فصل دوم - اقرار [ ماده ۱۶۴ تا ماده ۱۷۳ ]
فصل سوم - شهادت [ ماده ۱۷۴ تا ماده ۲۰۰ ]
فصل چهارم - سوگند [ ماده ۲۰۱ تا ماده ۲۱۰ ]
فصل پنجم - علم قاضی [ ماده ۲۱۱ تا ماده ۲۱۳ ]
بخش ششم - مسائل متفرقه [ ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ ]