داودآبادی

بخش چهارم - شرایط و موانع مسئولیت کیفری


فصل اول - شرایط مسئولیت کیفری [ ماده ۱۴۰ تا ماده ۱۴۵ ]
فصل دوم - موانع مسئولیت کیفری [ ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۵۹ ]