داودآبادی

باب اول‌ - در بیان انواع اموال


ماده ۱۱

اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول [ ماده ۱۲ تا ماده ۱۸ ]
فصل دوم - در اموال منقوله [ ماده ۱۹ تا ماده ۲۲ ]