داودآبادی

بخش سوم - جرائم


فصل اول - شروع به جرم [ ماده ۱۲۲ تا ماده ۱۲۴ ]
فصل سوم - معاونت در جرم [ ماده ۱۲۶ تا ماده ۱۲۹ ]
فصل پنجم - تعدد جرم [ ماده ۱۳۱ تا ماده ۱۳۵ ]
فصل ششم - تکرار جرم [ ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ ]