فصل یازدهم - سقوط مجازات


مبحث اول - عفو [ ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ ]
مبحث دوم - نسخ قانون [ ماده ۹۹ ]
مبحث سوم - گذشت شاکی [ ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۴ ]
مبحث چهارم - مرور زمان [ ماده ۱۰۵ تا ماده ۱۱۳ ]
مبحث پنجم - توبه مجرم [ ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹ ]
مبحث ششم - اعمال قاعده درأ [ ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۱ ]