داودآبادی

بخش دوم - مجازاتها


فصل اول - مجازاتهای اصلی [ ماده ۱۴ تا ماده ۲۲ ]
فصل دوم - مجازاتهای تکمیلی و تبعی [ ماده ۲۳ تا ماده ۲۶ ]
فصل پنجم - تعویق صدور حکم [ ماده ۴۰ تا ماده ۴۵ ]
فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات [ ماده ۴۶ تا ماده ۵۵ ]
فصل هفتم - نظام نیمه آزادی [ ماده ۵۶ تا ماده ۵۷ ]
فصل هشتم - نظام آزادی مشروط [ ماده ۵۸ تا ماده ۶۳ ]
فصل نهم - مجازاتهای جایگزین حبس [ ماده ۶۴ تا ماده ۸۷ ]
مبحث اول - عفو [ ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ ]
مبحث سوم - گذشت شاکی [ ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۴ ]
مبحث چهارم - مرور زمان [ ماده ۱۰۵ تا ماده ۱۱۳ ]
مبحث پنجم - توبه مجرم [ ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹ ]
مبحث ششم - اعمال قاعده درأ [ ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۱ ]