داودآبادی

کتاب اول - کلیات


فصل اول - تعاریف [ ماده ۱ تا ماده ۲ ]
فصل اول - مجازاتهای اصلی [ ماده ۱۴ تا ماده ۲۲ ]
فصل دوم - مجازاتهای تکمیلی و تبعی [ ماده ۲۳ تا ماده ۲۶ ]
فصل پنجم - تعویق صدور حکم [ ماده ۴۰ تا ماده ۴۵ ]
فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات [ ماده ۴۶ تا ماده ۵۵ ]
فصل هفتم - نظام نیمه آزادی [ ماده ۵۶ تا ماده ۵۷ ]
فصل هشتم - نظام آزادی مشروط [ ماده ۵۸ تا ماده ۶۳ ]
فصل نهم - مجازاتهای جایگزین حبس [ ماده ۶۴ تا ماده ۸۷ ]
مبحث اول - عفو [ ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ ]
مبحث سوم - گذشت شاکی [ ماده ۱۰۰ تا ماده ۱۰۴ ]
مبحث چهارم - مرور زمان [ ماده ۱۰۵ تا ماده ۱۱۳ ]
مبحث پنجم - توبه مجرم [ ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹ ]
مبحث ششم - اعمال قاعده درأ [ ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۱ ]
فصل اول - شروع به جرم [ ماده ۱۲۲ تا ماده ۱۲۴ ]
فصل سوم - معاونت در جرم [ ماده ۱۲۶ تا ماده ۱۲۹ ]
فصل پنجم - تعدد جرم [ ماده ۱۳۱ تا ماده ۱۳۵ ]
فصل ششم - تکرار جرم [ ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ ]
فصل اول - شرایط مسئولیت کیفری [ ماده ۱۴۰ تا ماده ۱۴۵ ]
فصل دوم - موانع مسئولیت کیفری [ ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۵۹ ]
فصل اول - مواد عمومی [ ماده ۱۶۰ تا ماده ۱۶۳ ]
فصل دوم - اقرار [ ماده ۱۶۴ تا ماده ۱۷۳ ]
فصل سوم - شهادت [ ماده ۱۷۴ تا ماده ۲۰۰ ]
فصل چهارم - سوگند [ ماده ۲۰۱ تا ماده ۲۱۰ ]
فصل پنجم - علم قاضی [ ماده ۲۱۱ تا ماده ۲۱۳ ]
بخش ششم - مسائل متفرقه [ ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ ]