داودآبادی

کتاب سوم - در شهادت


باب اول - در موارد شهادت [ ماده ۱۳۰۶ تا ماده ۱۳۱۴ ]
باب دوم - در شرایط شهادت [ ماده ۱۳۱۵ تا ماده ۱۳۲۰ ]