داودآبادی

کتاب اول - در اقرار


باب اول - در شرایط اقرار [ ماده ۱۲۵۹ تا ماده ۱۲۷۴ ]
باب دوم - در آثار اقرار [ ماده ۱۲۷۵ تا ماده ۱۲۸۳ ]