داودآبادی

جلد سوم - در ادله‌ی اثبات دعوی


ماده ۱۲۵۷

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸

دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

باب اول - در شرایط اقرار [ ماده ۱۲۵۹ تا ماده ۱۲۷۴ ]
باب دوم - در آثار اقرار [ ماده ۱۲۷۵ تا ماده ۱۲۸۳ ]
کتاب دوم - در اسناد [ ماده ۱۲۸۴ تا ماده ۱۳۰۵ ]
باب اول - در موارد شهادت [ ماده ۱۳۰۶ تا ماده ۱۳۱۴ ]
باب دوم - در شرایط شهادت [ ماده ۱۳۱۵ تا ماده ۱۳۲۰ ]
کتاب چهارم - در امارات [ ماده ۱۳۲۱ تا ماده ۱۳۲۴ ]
کتاب پنجم - در قسم [ ماده ۱۳۲۵ تا ماده ۱۳۳۵ ]