داودآبادی

باب دوم - در انحلال عقد نکاح


ماده ۱۱۲۰

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح [ ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ ]
مبحث اول - در کلیات طلاق [ ماده ۱۱۳۳ تا ماده ۱۱۴۲ ]
مبحث دوم - در اقسام طلاق [ ماده ۱۱۴۳ تا ماده ۱۱۴۹ ]
مبحث سوم - در عده [ ماده ۱۱۵۰ تا ماده ۱۱۵۷ ]