داودآبادی

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث


مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه [ ماده ۹۴۰ تا ماده ۹۴۹ ]