داودآبادی

باب دوم‌ - در ارث


فصل دوم - در تحقق ارث [ ماده ۸۶۷ تا ماده ۸۷۴ ]
فصل چهارم - در حجب [ ماده ۸۸۶ تا ماده ۸۹۲ ]
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض [ ماده ۸۹۳ تا ماده ۹۰۵ ]
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه [ ماده ۹۴۰ تا ماده ۹۴۹ ]