داودآبادی

باب اول - در وصایا


فصل اول - در کلیات وصایا [ ماده ۸۲۵ تا ماده ۸۳۴ ]
فصل دوم - در موصی [ ماده ۸۳۵ تا ماده ۸۳۹ ]
فصل سوم - در موصی‌به [ ماده ۸۴۰ تا ماده ۸۴۹ ]
فصل چهارم - در موصی‌له [ ماده ۸۵۰ تا ماده ۸۵۳ ]
فصل پنجم‌ - در وصی [ ماده ۸۵۴ تا ماده ۸۶۰ ]