داودآبادی

قسمت چهارم - در وصایا و ارث


فصل اول - در کلیات وصایا [ ماده ۸۲۵ تا ماده ۸۳۴ ]
فصل دوم - در موصی [ ماده ۸۳۵ تا ماده ۸۳۹ ]
فصل سوم - در موصی‌به [ ماده ۸۴۰ تا ماده ۸۴۹ ]
فصل چهارم - در موصی‌له [ ماده ۸۵۰ تا ماده ۸۵۳ ]
فصل پنجم‌ - در وصی [ ماده ۸۵۴ تا ماده ۸۶۰ ]
فصل دوم - در تحقق ارث [ ماده ۸۶۷ تا ماده ۸۷۴ ]
فصل چهارم - در حجب [ ماده ۸۸۶ تا ماده ۸۹۲ ]
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض [ ماده ۸۹۳ تا ماده ۹۰۵ ]
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه [ ماده ۹۴۰ تا ماده ۹۴۹ ]