داودآبادی

فصل سیزدهم - در وکالت


مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۶۵ ]
مبحث دوم - در تعهدات وکیل [ ماده ۶۶۶ تا ماده ۶۷۳ ]
مبحث سوم - در تعهدات موکل [ ماده ۶۷۴ تا ماده ۶۷۷ ]