داودآبادی

فصل نهم - در ودیعه


مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۱ ]
مبحث دوم - در تعهدات امین [ ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۲ ]
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار [ ماده ۶۳۳ تا ماده ۶۳۴ ]