داودآبادی

فصل هشتم - در شرکت


مبحث اول - در احکام شرکت [ ماده ۵۷۱ تا ماده ۵۸۸ ]
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت [ ماده ۵۸۹ تا ماده ۶۰۶ ]