داودآبادی

فصل پنجم - در مزارعه و مساقات


مبحث اول - در مزارعه [ ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۴۲ ]
مبحث دوم - در مساقات [ ماده ۵۴۳ تا ماده ۵۴۵ ]