داودآبادی

فصل چهارم - در اجاره


ماده ۴۶۶

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد ‌اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده ۴۶۷

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا [ ماده ۴۶۸ تا ماده ۵۰۶ ]
مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات [ ماده ۵۰۷ تا ماده ۵۱۱ ]
مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص [ ماده ۵۱۲ تا ماده ۵۱۳ ]
فقره اول - در اجاره‌ی خدمه و کارگر [ ماده ۵۱۴ تا ماده ۵۱۵ ]