مطالب حقوقی

قوانین موجر و مستاجر

سرقفلی (ماده ۶ تا ۱۳ ق.ر.م.م مصوب ۷۶)

‌ماده ۶ – هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر […]

تعمیرات (ماده ۱۰ تا ۱۵ ق.ر.م.م مصوب ۶۲)

‌ماده ۱۰ – تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌ آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. […]

موارد فسخ (ماده ۶ تا ۹ ق.ر.م.م مصوب ۶۲)

‌ماده ۶ – در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید: ۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی) ۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۳ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء […]

در اجاره‌نامه (ماده ۵ ق.ر.م.م مصوب ۶۲)

‌ماده ۵ – دفا‌تر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند: ۱ – اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. ۲ – نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر […]

اجاره بها (ماده ۳ تا ۴ ق.ر.م.م مصوب ۶۲)

‌ماده ۳ – اجاره‌بهای هر محل‌‌ همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌ در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد. ‌تبصره – در موارد بطلان اجاره و […]