مطالب حقوقی

قانون مدنی

در قسم (ماده ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی)

ماده ۱۳۲۵- اعتبار قسم در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط به قسم ‌او نماید. ماده ۱۳۲۶- تقاضای سوگند از سوی مدعی‌علیه در موارد ماده فوق مدعی‌ علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو […]

در امارات (ماده ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ قانون مدنی)

ماده ۱۳۲۱- تعریف اماره اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. ماده ۱۳۲۲- تعریف اماره قانونی امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و […]

در شرایط شهادت (ماده ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی)

ماده ۱۳۱۵- ضرورت یقینی بودن شهادت شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. ماده ۱۳۱۶- مطابقت شهادت با دعوا شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. ماده ۱۳۱۷- اتحاد مفاد شهادت شهود شهادت […]

در موارد شهادت (ماده ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۴ قانون مدنی)

ماده ۱۳۰۶ – به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است. ماده ۱۳۰۷ – به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است. ماده ۱۳۰۸ – به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است. ماده ۱۳۰۹- اعتبار شهادت در مقابل سند […]

در اسناد (ماده ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی)

ماده ۱۲۸۴- تعریف سند سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۵- شهادت‌ نامه شهادت‌ نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶- انواع سند سند بر دو نوع است. رسمی و عادی ماده ۱۲۸۷- شرایط سند رسمی اسنادی که در […]

در آثار اقرار (ماده ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۳ قانون مدنی)

ماده ۱۲۷۵- الزام به مفاد اقرار هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. ماده ۱۲۷۶- اثبات کذب اقرار اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. ماده ۱۲۷۷- عدم استماع انکار بعد از اقرار انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا […]

در شرایط اقرار (ماده ۱۲۵۹ تا ۱۲۷۴ قانون مدنی)

ماده ۱۲۵۹- تعریف اقرار اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده ۱۲۶۰- وقوع اقرار با بیان الفاظ اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. ماده ۱۲۶۱- وقوع اقرار به اشاره اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است. ماده ۱۲۶۲- شرایط مقر […]

در ادله‌ی اثبات دعوی (ماده ۱۲۵۷ تا ۱۲۵۸)

ماده ۱۲۵۷- اثبات حق هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است. ماده ۱۲۵۸- دلایل اثبات دعوی دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار. ۲- اسناد کتبی. ۳- شهادت. […]