مطالب حقوقی

قانون تجارت

مقررات نهایی (ماده ۵۹۲ تا ۶۰۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۹۲ – در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید. ماده ۵۹۳ – در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از […]

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی (ماده ۵۸۸ تا ۵۹۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۸۸ – شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک. ماده ۵۸۹ – تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه […]

اشخاص حقوقی (ماده ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۸۳ – کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ماده ۵۸۴ – تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. ماده ۵۸۵ – شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده […]

اسم تجارتی (ماده ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۷۶ – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند. ماده ۵۷۷ – صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد. ماده ۵۷۸ – اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل […]

در اعاده اعتبار (ماده ۵۶۱ تا ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۶۱ – هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید. ماده ۵۶۲ – طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال […]

در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب (ماده ۵۵۹ تا ۵۶۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۵۹ – در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود. ماده ۵۶۰ – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و […]

در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند (ماده ۵۵۱ تا ۵۵۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۵۱ – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد: ۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند. ۲) اشخاصی که به قصد […]

در ورشکستگی به تقلب (ماده ۵۴۹ تا ۵۵۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۴۹ – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که […]