مطالب حقوقی

قانون امور حسبی

در هزینه (ماده ۳۷۵ تا ۳۷۸ قانون امور حسبی)

ماده ۳۷۵ (اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶) – هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال (۵۰۰ ریال) گرفته می‌شود: ۱- درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه. ۲- درخواست حکم موت فرضی. ۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی. ۴- درخواست مهر و موم ترکه. ۵- […]

در تصدیق انحصار وراثت (ماده ۳۶۰ تا ۳۷۴ قانون امور حسبی)

‌ماده ۳۶۰- در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید. ماده ۳۶۱ (اصلاحی ۱۳۷۴/۴/۱۸) – دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک […]

راجع به ترکه اتباع خارجه (ماده ۳۳۷ تا ۳۵۹ قانون امور حسبی)

‌ماده ۳۳۷- جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که ‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است. ‌ماده ۳۳۸- هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران […]

در ترکه متوفای بلاوارث (ماده ۳۲۷ تا ۳۳۶ قانون امور حسبی)

‌ماده ۳۲۷- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود. ‌ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌بخواهد. ‌ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست […]

در تقسیم (ماده ۳۰۰ تا ۳۲۶ قانون امور حسبی)

‌ماده ۳۰۰- در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند. ‌ماده ۳۰۱- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌ همچنین موصی‌له […]

راجع به وصیت (ماده ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی)

‌ماده ۲۷۶- وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری ‌تنظیم شود. ‌ماده ۲۷۷- ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. ‌ماده ۲۷۸- وصیت‌نامه خودنوشت […]

تصفیه (ماده ۲۶۰ تا ۲۷۵ قانون امور حسبی)

‌ماده ۲۶۰- مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. ‌ماده ۲۶۱- وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند. ‌ماده ۲۶۲- هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند […]

قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه (ماده ۲۵۵ تا ۲۵۹ قانون امور حسبی)

‌ماده ۲۵۵- در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت […]