مطالب حقوقی

قانون اجرای احکام مدنی

احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی (ماده ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد: ۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل […]

هزینه‌های اجرایی (ماده ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۵۸ – هزینه‌های اجرایی عبارت است از: ۱ – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته […]

تأدیه طلب (ماده ۱۵۰ تا ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به‌محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. ‌ماده ۱۵۱ – در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی […]

حق تقدم در اجراء (ماده ۱۴۸ تا ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید: ۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا […]

اعتراض شخص ثالث (ماده ۱۴۶ تا ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۴۶ – هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری […]

فروش اموال غیرمنقول توقیف شده (ماده ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۳۷ – ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: ۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک. ۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل […]

فروش اموال منقول توقیف شده (ماده ۱۱۳ تا ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به‌‌ همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند. ‌ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق […]

ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول (ماده ۱۱۰ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی)

‌ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد. ‌ماده ۱۱۱ – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل […]