مطالب حقوقی

قانون آیین دادرسی کیفری

سایر مقررات (ماده ۹۹۷ تا ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری)

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات ماده ۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌قانون […]

آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی (ماده ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری)

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی ماده ۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می ‌ شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. […]

آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای (ماده ۶۶۴ تا ۶۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، […]

دادرسی الکترونیکی (ماده ۶۴۹ تا ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری)

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ماده ۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد […]

زندان ها و بازداشتگاههای نظامی (ماده ۶۴۳ تا ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی ماده ۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. ماده ۶۴۴ـ در صورت […]

اجرای احکام در جرائم نیروهای مسلح (ماده ۶۳۹ تا ۶۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

فصل هشتم ـ اجرای احکام ماده ۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به‌ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است. ماده ۶۴۰ـ پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای […]

تجدیدنظر و اعاده دادرسی در جرائم نیروهای مسلح (ماده ۶۳۴ تا ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی ماده ۶۳۴ـ آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می ‌ شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالی‌کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است. ماده ۶۳۵ـ آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است، […]

ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی در جرائم نیروهای مسلح (ماده ۶۲۷ تا ۶۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری)

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی ماده ۶۲۷ـ رئیس سازمان قضائی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی‌استان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است. ماده ۶۲۸ـ ارجاع پرونده‌ها‌ […]