مطالب حقوقی

قانون آیین دادرسی مدنی

سایر مقررات (ماده ۵۲۸ تا ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

سایر مقررات ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و […]

مستثنیات دین (ماده ۵۲۳ تا ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

فصل سوم – مستثنیات دین ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد. ‌تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد. ‌ماده ۵۲۴ – […]

خسارات (ماده ۵۱۹ تا ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

فصل دوم – خسارات ماده ۵۱۹- خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این […]

کلیات مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد (ماده ۵۱۵ تا ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد فصل اول – کلیات ماده ۵۱۵- خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا […]

اعسار از هزینه دادرسی (ماده ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی ماده ۵۰۴- معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست. ماده ۵۰۵- ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این […]

هزینه دادرسی (ماده ۵۰۲ تا ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار ‌فصل اول – هزینه دادرسی ماده ۵۰۲- هزینه دادرسی عبارتست از : ۱- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می شود. ۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه. ماده ۵۰۳- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و […]

داوری (ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

‌باب هفتم – داوری ماده ۴۵۴- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ماده ۴۵۵- متعاملین می توانند ضمن […]

دادن مهلت و تجدید موعد (ماده ۴۵۰ تا ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد ماده ۴۵۰- مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی […]