Davoudabadi.ir

ماده ۷۳۸ قانون مدنی

ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

{