Davoudabadi.ir

اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

مطالب مرتبط با اصل ۷۶

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2813، مورخ 1360/4/3)

نظر اکثریت اعضاء بر این است که «حق مذکور در اصل 76 قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 3344، مورخ 1367/10/7)

«اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 2439، مورخ 1361/1/17)

«اصل 76 قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سئوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه‌ای امضاء کند.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره م‌/3093، مورخ 1360/5/8)

«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
متن کامل ...

{