Davoudabadi.ir

ماده ۶۸۸ قانون مدنی

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

{