Davoudabadi.ir

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

{