Davoudabadi.ir

ماده ۶۱۹ قانون مدنی

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

{