Davoudabadi.ir

ماده ۵۸۳ قانون مدنی

هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

{