Davoudabadi.ir

ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب رجوع و نماینده وی (ولی، وصی، قیم و وکیل) و در صورت لزوم ذی­نفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز نمایند.

تبصره - احراز هویت ارباب رجوع، نمایندگان آنان، مالک و سایر اشخاصی که به نمایندگی از آنان عمل می‌کنند ‌باید با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده ‏های مستقل و معتبر و در صورت لزوم از طریق مراجعه به پایگاه‏های اطلاعاتی انجام ‌شود.

{