ماده ۴۷۳ قانون مدنی

لازم نیست که مؤجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.