Davoudabadi.ir

ماده ۴۷۱ قانون مدنی

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

{