Davoudabadi.ir

ماده ۴۱۵ قانون مدنی

خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.

{