ماده ۴۱۵ قانون مدنی

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.