بالا 🡱

‌ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.