ماده ۳۶۰ قانون مدنی

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.