ماده ۲۶۴ قانون مدنی

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱ – به وسیله وفای به
۲ – به وسیله اقاله
۳ – به وسیله ابراء
۴ – به وسیله تبدیل تعهد
۵ – به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه