Davoudabadi.ir

ماده ۲۵۰ قانون مدنی

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

{