اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱) ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵) اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.