Davoudabadi.ir

ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

{