Davoudabadi.ir

ماده ۱۵۵ قانون مدنی

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

{