Davoudabadi.ir

ماده ۱۳۶ قانون مدنی

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

{