Davoudabadi.ir

ماده ۹۰ قانون مدنی

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.

{