Davoudabadi.ir

ماده ۳ قانون مدنی

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

{