Davoudabadi.ir

اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

مطالب مرتبط با اصل ۱۳۵

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 90/30/42249، مورخ 1390/2/21)

«با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا" اصل 133 ، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه ، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس ، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1036، مورخ 1370/1/22)

«با توجه‌ به‌ صراحت‌ اصل‌ 135 قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ شورای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ در سال‌ 1368 که‌ ملاک‌ کنار گذاشتن‌ وزرا را در مورد استیضاح‌ رای‌ عدم‌ اعتماد مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ دانسته‌ است‌ و با عنایت‌ به‌ استصحاب‌ اعتماد ابراز شده‌ به‌ وزرا از سوی‌ مجلس‌ در آغاز کار آنها، هیات‌ وزیران‌، یا وزیر مورد استیضاح‌ هنگامی‌ عزل‌ می‌شود که‌ اکثریت‌ نمایندگان‌ رای‌ عدم‌ اعتماد بدهند و صرف‌ عدم‌ احراز رای‌ اعتماد اکثریت‌ موجب‌ عزل‌ نمی‌گردد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 90/30/42364، مورخ 1390/2/29)

«با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل 135 و سابقه تاریخی وضع آن ، رئیس جمهور نمی تواند شخصا" سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.»
متن کامل ...

{