Davoudabadi.ir

اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای رفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

مطالب مرتبط با اصل ۱۳۳

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 90/30/42249، مورخ 1390/2/21)

«با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا" اصل 133 ، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه ، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس ، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
متن کامل ...

{